Mục tiêu và nội dung khóa JLPT N3 Junbi

Mục lục [ Ẩn ]

Mục tiêu khóa học:

  • Nắm được các kiến thức nền tảng về từ vựng - Ngữ pháp – Kanji - Nghe hiểu - Đọc hiểu tương đương với trình độ N3.
  • Nắm được cách làm các dạng bài xuất hiện trong đề thi N3.
  • Đạt 95/180 điểm JLPT N3.

Nội dung khóa học:

  • Nhớ được ý nghĩa, cách dùng của 880 từ vựng N3.​
  • Nhớ được mặt chữ, cách đọc âm On, âm Kun, các ví dụ liên quan của 400 chữ Kanji​.
  • Nắm được ý nghĩa và cách dùng của 100 ngữ pháp N3.
  • Làm quen với các dạng bài đọc hiểu​.
  • Làm quen với các dạng bài nghe hiểu​.