"Mình thấy sau thời gian theo học tại TODAI, con trở nên rất hào hứng với tiếng Nhật, lúc nào cũng chỉ mong đến giờ đi học ở TODAI để được gặp cô cùng các bạn. Kết quả thi môn tiếng Nhật ở trường của con cũng có tiến bộ rõ rệt."